Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Produktutveckling och konstruktion

Produktutveckling och Konstruktionsteknik är områden som idag är högst aktuella såväl inom industrin som inom nationell och internationell forskning. Exempelvis kan nämnas Stiftelsens för Strategisk Forskning nationella forskarskola ENDREA (ENgineering Design Research and Education Agenda) med samverkan mellan de tekniska högskolorna. I Sverige bedrivs sedan 1993 ett riksomfattande vidareutbildningsprogram för konstruktörer och produktutvecklare, Konstruktörsprogrammet, i nära samverkan mellan industrin, Sveriges Verkstadsindustrier, Stiftelsen svensk Industridesign samt Chalmers, KTH och LTU. Vid många företag har under 90-talet en strukturerad utvecklings- och konstruktionsprocess tagits fram. Användning av allt mer kraftfullt datorstöd som CAD, CAE-programvara (t.ex. FEM, CFD-strömningsberäkning och MBS-stelkroppsdynamik) samt PDM kompletteras med konstruktionsstödmetoder som t.ex. QFD, FMEA, DFA, SFP (Statistisk FörsöksPlanering) och TRIZ (styrt idéskapande), för att nämna några.

Det ökade kravet på miljö- och kretsloppsanpassning av produkter, från såväl lagstiftare som marknad innebär en stor förändring. Tidsperspektivet vid konstruktion sträcks därmed ut till att omfatta hela produktens livscykel, inklusive demontering, ev. uppgradering samt återvinning. Ytterligare ett expansivt område är Industridesign, som utöver själva formgivningen också omfattar produkternas funktionalitet och användaranpassning; ergonomi, gränssnitt människa - maskin etc. Hela denna utveckling är mycket snabb och här finns behov av erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan företag samt mellan företag, högskola och forskningsinstitut.

Svenska Mekanisters Riksförening har ambitionen att följa denna utveckling inom konstruktionsmetodik, datorstöd/verktyg, kvalitetssäkring, kretsloppsanpassning, industridesign mm samt att genom programverksamhet i den nyinrättade kommittén överföra information och kunskap till medlemmarna. Vi kommer också att fortlöpande ha 1 – 2 sidor tillgängliga i ”Mekanisten” för information om konstruktionsinriktad verksamhet vid de tekniska högskolorna: Nya kurser och utbildningsprogram med inriktning mot produktutveckling- konstruktionsteknik och design, konferenser, seminarier samt korta presentationer av licentiat- och doktorsavhandlingar etc.

Kommittén för produktutveckling och konstruktion är för närvarande vilande...

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...